Ana Sayfa   Haberler
Son Mesaj - Gorüntülenemiyor
Yaygaları Görmek İçin Üye Olmalısınız.

Haberler

Haberler->Duyurular   
ÜYELERİMİZE SON GELİŞMELER HAKKINDA BİLGİ...

SAYIN ÜYELERİMİZ

Üyemiz Eşref Osmanağaoğlu'nun 25.03.2010 ve 24.05.2010 tarihlerinde Vakıflar Genel Müdürlüğüne Vakıf yöneticileri hakkında 30.11.1998 tarihindeki Vakfın bağlı ortaklığı Titaş A.Ş., o tarihte dolaylı ortak Reklam Yayın A.Ş. ve Kültür Yayın Ltd. Şti. arasındaki hisse alım satım işlemlerinin zarar doğurduğunu iddia ederek 12-13 yıl sonra yapmış olduğu şikayette Vakıf Yöneticilerinin bu işte kusurlu olduklarını ileri sürmüştü. Bu konuda, T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü Müfettişliğince hazırlanan 25.08.2010 tarihli rapor, Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü tarafından Vakfımıza tebliğ edilerek aynen şöyle denilmiştir (Ek: 1);

“ Sonuç olarak yukarıdaki bilgi ve belgeler topluca değerlendirildiğinde vakfın zarara uratıldığına yönelik iddianın doğruluğunun kanıtlanmasının mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Ayrıca, bilirkişi raporunda belirtilen Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'ndaki 5 ve 10 yıllık zamanaşımı sürelerine ilaveten, türk Ceza Kanunu'ndaki zamanaşımı süreleri de göz önüne alındığında vakıf yönetimi hakkında adli ve idari yönden yapılacak bir işlem bulunmadığı”

Bu durumdan hoşnut kalmayan şikayetçi ve irtibatlı olduğu çevreler 15 yıldır Vakfı yöneten, yaptıkları hizmetler üyelerce de yakından bilinen Vakıf Başkanı Celal Balabanlı ile Başkan Yardımcısı Ali Rıza Adaş'ı hedef alarak eksik inceleme vardır diye tekrar yeni bir planlamaya girişerek ikinci bir şikayetle bulunmuşlardır. 11.03.2011 tarihinde ikinci teftiş başlamış, bu teftişde de müfettişlik tamamen subjektif davranmış, 30.11.1998 tarihli hisse rayiç bedel tespitini ekspertiz eliyle yaptırmadığı halde, Reklam Yayın A.Ş'nin 7-8 sene sonraki zaman zarfında Ticaret Leasingden aldığı kâr paylarının ve hisse satış değerlerinin yüzde yüzünü en az zarar gibi göstermiş, olay tarihindeki rayiç bedel tespitini yapma yolunda dahi gitme girişimde bulunmamıştır. Böylece aynı konularda iki müfettişin raporu çelişmiştir. Birinci müfettiş tespitlerinde daha objektif davranmıştır.

 

30.11.1998 tarihindeki işlemler vakfın dışında şirket yönetim kurulları tarafından gerçekleştirilmiş olup, Vakıf Yönetiminin bu işlemlere hiçbir dahili ve iştiraki yoktur. Bilhassa Başkan Celal Balabanlı ve Başkan Yardımcısı Ali Rıza Adaş'ın müfettiş raporlarında da görüleceği üzere şikayet konusu olayların hiçbirisinde imzaları yoktur. Fakat şikayetçi Eşref Osmanağaoğlu'nun Reklam Yayın A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi olarak (Ek: 2 ) görüleceği üzere hisse devirlerinde ve Reklam Yayın A.Ş. Yönetim Kurulu kararında imzası mevcuttur. Şikayetçi kendi kendini şikayet etmiş olmakta, müfettişte işlemde şikayetçinin imzası olduğunu belirtmektedir.

Ancak savcılığa sevk hususunda yanlı ve subjektif davranıp bağlı ortaklık Titaş A.Ş. yönetimini sevk etmekle yetinip işlemin karşı tarafı 30.11.1998 tarihindeki Reklam Yayın A.Ş. yönetim Kurulunu savcılığa sevk etmemesi, raporun tarafsız ve objektif olmadığını ve yan tutttuğunu göstermektedir. Şikayetçilerde daima toplantılarda üyelere “müfettişle görüştük” devamlı irtibatlarının olduğunu hissettirmekte ve dernek internetinde yayınladıkları ve üyelere gönderdikleri müfettiş raporları savcılık aşamasında gizli olduğu halde tüm üyelerine göndermesi suç unsuru olup;

Her ne kadar T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından usulü olarak hakkımızda yapılan şikayete ilişkin usuli bir savcılık bildiriminde bulunulduysa da yapılan ithamın asılsız olduğu Müfettiş raporuyla da ortadadır. Söz konusu durumun savcılığa intikal etmesi sebebiyle de artık Basın Kanunu'nun 19. maddesi uyarınca ilgili belge ve evraklarının yayınlanması suç teşkil etmektedir. Bu hususla ilgili olarak gerek savcılık makamına, gerekse diğer adli mercilere gerekli başvurular yapılmış olup, bu kişiler hakkında manevi tazminata yönelik olarak davalarda açılmış bulunmaktadır.

Diğer taraftan ikinci defa gelen müfettiş bu işlemleri Reklam Yayın A.Ş'nin sebepsiz zenginleşmesi gibi göstermeye çalışmış, ancak Vakıf Meclisi müfettişin bu görüşene itibar etmemiş reddetmiştir.

Müfettişin ikinci talebinde Vakıf yöneticileri vakıflar kanunu 10/c'ye göre işlem yapılması istenmiş ve bilhassa Başkan Celal Balabanlı ve Başkan Yardımcısı Ali Rıza Adaş'ı suçlama gayret ve telaşı ile bizlerin görevden alınma isteği ile mahkemeye verilerek vakıf yönetiminden uzuklaştırılmamızın sağlanması planlanmıştır. 07.06.2012 tarihinde Vakıflar Meclisi Toplantısında Avukatımız ve Vakıf Yöneticileri bizler tarafından gerekli savunma ve cevaplar verilmiştir.

Vakıflar Meclisinin 20.06.2012 tarihli kararı ile müfettiş dosyasının incelendiği ve müfettişin 5737 sayılı Vakıflar Kanunu 10/c maddesi kapsamında “VAKIF YÖNETİCİLERİNİN AĞIR İHMAL VE KASITLI FİİLLERİ İLE VAKFI ZARARA UĞRATMALARI” SEBEBİ İLE HAKLARINDA GÖREVDEN ALINMA DAVASI AÇILMASI TALEBİ VAKIFLAR MECLİSİNİN 20.06.2012 TARİHLİ KARARI İLE OY BİRLİĞİ İLE UYGUN BULUNMAYIP REDDEDİLMİŞTİR.

Bu karar Vakıf yöneticilerinin haklı olduklarının en önemli göstergesidir. Şikayetçi ve irtibatlı olduğu çevreler bu karar sonucu amaçlarına ulaşamamışlardır, planları bozulmuştur. Bu bile raporun ne kadar yanlı ve subjektif ve de yanlış tezlerle yazılmış olduğunu göstermektedir.

Diğer taraftan müfettişlik Titaş A.Ş. yöneticelirini ve Munzam Vakıf yöneticilerinin 5237 sayılı Kanununun 155. maddesi gereği savcılığa sevkini istemektedir. Ancak, Vakıflar Meclisince reddedilen müfettiş raporu içerikleri ve tarafsız olmadığı açıkça belli olan teftiş raporu yakın zamanda savcılıkça da takipsizlikle sonuçlanacaktır kanısındayız.

Ancak, bu olaylar sonucunda (Ek:2) de de görüleceği üzere esasen şikayetçinin 30.11.1998 tarihinde bu işlemleri dolaylı ortak olan Reklam Yayın A.Ş. yönetim kurulunda yer alması sebebiyle bizzat kendi imzasıyla yaptığı açığa çıkmıştır. Ve de yalan beyanda bulunup “yeni öğrendim” diyerek şikayette bulunması da işlemleri 14 sene önce kendi imzası ile gerçekleştirdiği için ayrıca yalan beyanı suç unsurudur.

Eşref Osmanağaoğlu Reklam Yayın A.Ş'den 1999 yılında Ticaret Sigorta A.Ş'ye idare Amiri olarak atınmış ve burada 5 yıl idare amiri ve denetçilik görevlerinde bulunarak Ticaret Sigorta A.Ş'den maaş ve denetçi ücreti almıştır.

Titaş A.Ş. 2012 yılının ilk çeyreğinde tasfiye edilmiştir. Vakfa 1997 tarihinden beri yük olan ve ilk defa Vakfın 1996 tarihinde Oğuz Özkan ve ekibi tarafından bugünkü parayla 65 liraya % 65'ine ortak edilip, Galatasaray şubesinden başka bir firmaya Titaş A.Ş. üzerinden köprü kredi verilmiş, Titaş A.Ş. o anda zaten batırılarak Vakfa yük olmuştur. Bu konuda 1997 ve 1998 yılında banka hacizlerle şirketin mal varlığına el koymuş, ayrıca Titaş A.Ş'nin 1997 yılına ait hesapları 1998 tarihinde yapılan genel kurulunda ibra edilmemiş ve tarafımızdan mahkemeye verilmiştir ve Seyfettin Yenidünya, Osman Akgün tarafından özel murakıp raporu ticaret kanuna göre hazırlanmıştır. Ve vakıf müfettişleri yıllık teftişlerinde şirketin tasfiyesi için raporlarında görüş belirtmişler, şirket bu görüşler doğrultusunda ve ödenemez boyutlardaki banka borçları doğrultusunda 2012'de tasfiye edilmiştir.

ŞİRKETLERDE MENFAAT SAĞLAMA İDDİALARINA CEVABIMIZ

Bunu konuda da müfettişlik raporlarında ve Vakıflar Meclisindeki savunma ve cevaplarımızda detaylı bilgiler belgeleri ile verilmiştir. Burada menfaat kelimesi, nemalanma kelimeleri çıkar anlamı içerdiğinden, bilhassa şikayetçiler tarafından ısrarla mahkemelerde de kullanılmakta olup, subjektif rapor yapan müfettişinde aynı kelimeleri kullanması dikkat çekici ve tarafsızlığının diğer bir belirtisidir. Ancak, Şirket yönetim kurulu üyeleri ve murakıplar, ticaret kanunu hükümlerine göre (Ticaret Kanunu 333. madde huzur hakkı ve Ticaret Kanunu 347-359 murakıplar ücreti ) yaptıkları toplantı ve işlemler dolayısıyla hakkı huzur ve denetçi ücreti alırlar. Kanunen verilen bu ücretlerin miktarı ilgili şirketlerin genel kurullarında her yıl tespit edilir. Bu durumda şirketlerden alınan bu tür ücretler için nemadan ve menfaaatten bahsedilemez.

Bu konular da gerekli savunmalarımızda yer almış ve Vakıflar Meclisi tarafından da müfettişliğin bu hususlardaki yazmış olduğu görüşler subjektif tespitler uygun görülmemiş reddedilmiştir.

Böylece şikayetçi ve müfettişliğin ileri sürdüğü tezler, görüşler Vakıflar Meclisince red olmuş, Vakıf Yöneticileri görevlerine aynen 15 yıldan beri olduğu gibi devam etmektedirler. Hiçbir üyemizin bu konuda endişe duymasına gerek olmayıp, Vakıf aleyhinde yapılan söylemlere itibar edilmemesi bilgilerinize sunulur.

ŞİRKETLER HAKKINDA KISA BİLGİ

Titaş A.Ş. 1937 kuruluşludur. Ve 75 yıllık hayatında ilk defa munzam vakıf 1996 tarihinde ortak edilmiştir. (75 yaşında 2012 tarihinde tasfiye edildi.)

Kültür Yayın A.Ş. 1954 kuruluşludur. Banka çalışırken Kültür hizmetleri, tiyatro, kitap basımları vs ilgilenen bir kuruluştur. (58 yaşında)

Reklam Yayın A.Ş. 1977 kuruluşludur. Munzam Vakıf hiç ortak olmamış, banka çalışırken bankanın reklam işlemlerini yürüten bir kuruluş olarak hizmet vermiştir.

Şirketlerin yönetim kurulularında ve denetimlerinde o yıllardaki banka ve vakıf yöneticileri veya seksiyon müdürleri görev almış, hakkı huzur almış, murakıp ücreti almıştır. Demek ki, 30.11.1998 tarihinde bizzat şikayetçinin iştirak ettiği ve imzası bulunan hisse alım satımları bu şirketlerden ileride hakkı huzur veya denetim ücreti almak için yapılmamıştır. Bu da bunun ispatıdır. Bu işlemler olmasaydı dahi ve o tarihe kadar önceki tüm şirketlerin yaşamı boyunca yönetim ve denetiminde bulunanlar şirket genel kurullarınca tespit edilen ve ticaret kanununda belirtilen hakkı huzur ve denetim ücretlerini almışlardır, alacaklardır ve bu onların kanuni hakkıdır.

1997 yılında göreve gelen Vakıf Yönetimi % 65 Titaş A.Ş ve bağlı ortaklıklarında görev alması gayet doğaldır. Ve işlemlerin yapıldığı 30.11.1998 tarihinden önce de vakıf yöneticileri bu şirketlerde mevcuttu. Şikayetçi Eşref Osmanağaoğlu bunu bildiği halde yine yalan beyanla kendi yaptığı işlemi Vakıf yönetimini suçlamak için yeni öğrendim diyerek 13 sene önceki işlemi bugün için kullanmak istemekte, üyelerin yalan yanlış bilgilerle kafaları karıştırılmak istenmekte, mevcut vakıf yönetimini itibarsızlaştırarak üyeler nezdinde prim yapacağını sanıp, Vakıf yönetimine gelme gayretleri içinde olduğu açıkça meydandadır.

Dört senedir toplumu yok yere geren ve daima da haksız çıkan bu kişilere itibar etmeyiniz, gayrimenkullerimizin satılıp üyelerimize paylaştırılması, Çamlıca daki gayrimenkul üzerindeki bankanın koyduğu tedbir kararırın kaldırılması öncelikle hedefimiz olup, ayrıca banka yargıtaydaki aktüer davasını kazanmış, bünyesinde şu anda vakfın danıştaydan tedbiren durdurarak döndürdüğü 353 milyon TL + 136 milyon liralık faizle birlikte yaklaşık 650-700 milyon arası nakte sahiptir. Bankanın da tekrar canlandırılması için TMSF ve dolaylı olarak Başbakanlık düzeyindeki gayret ve girişimlerimiz devam etmektedir.

Hepinize sağlıklı, mutlu ve iyi günler dileriz.

                                                 Saygılarımızla
                                             Türk Ticaret Bankası
                                     Munzam Sosyal Güvenlik Emekli ve
                                             Yardım Sandığı Vakfı
                                 Ali Rıza  ADAŞ              Celal  BALABANLI
                                 Yönetim Kurulu                Yönetim Kurulu
                                Başkan Yardımcısı                  Başkanı

...


Gönderen Burcu FIRAT, Salı, 24 Temmuz 2012 12:03, Yorumlar(0), Hepsini Oku
VEFAT DUYURUSU-HASAN KAYA NAÇAR VEFAT ETMİŞTİR.

 Türk Ticaret Bankası A.Ş. Ümraniye-İstanbul Şubesi Şefi iken 1993 yılında emekli olan üyelerimizden 14.04.1949 Refahiye doğumlu Hasan Kaya  NAÇAR  10.07.2012 tarihinde vefat etmiştir.

Kederli ailesine ve Türkbank camiasına başsağlığı dileriz.
...


Gönderen Burcu FIRAT, Çarşamba, 18 Temmuz 2012 15:46, Yorumlar(0), Hepsini Oku
VEFAT DUYURUSU-CEMAL YAMAN VEFAT ETMİŞTİR.

 Türk Ticaret Bankası A.Ş. Antalya Şubesi Müdür Yardımcısı iken 1991 yılında emekli olan üyelerimizden 20.02.1940 Çal doğumlu CEMAL YAMAN  02.07.2012 tarihinde vefat etmiştir.

Kederli ailesine ve Türkbank camiasına başsağlığı dileriz.
...


Gönderen Burcu FIRAT, Pazartesi, 16 Temmuz 2012 17:18, Yorumlar(0), Hepsini Oku
VEFAT DUYURUSU-BENİAN ERTAN VEFAT ETMİŞTİR.

 Türk Ticaret Bankası A.Ş. İzmir Şubesi Şefi iken 1983 yılında  emekli olan üyelerimizden 30.11.1939 Karşıyaka doğumlu Benian  ERTAN  15.07.2012 tarihinde vefat etmiştir.

Cenazesi, 16.07.2012 Pazartesi (bugün) günü İzmir-Hatay, (Nokta Durağı) Eski Kilise Camii'nde kılınacak öğlen namazını müteakip İzmir-Karşıyaka Soğukkuyu Mezarlığı'na defnedilecektir.

Kederli ailesine ve Türkbank camiasına başsağlığı dileriz.
...


Gönderen Burcu FIRAT, Pazartesi, 16 Temmuz 2012 09:57, Yorumlar(0), Hepsini Oku
VEFAT DUYURUSU-HASAN AKKOYUNOĞLU VEFAT ETMİŞTİR.

 Türk Ticaret Bankası A.Ş. Konak-İzmir Şubesi Veznedarı iken 1998 yılında emekli olan üyelerimizden 01.02.1957 Gümüşhacıköy doğumlu HASAN AKKOYUNOĞLU 12.07.2012 tarihinde vefat etmiştir.

Cenazesi, 13.07.2012 (bugün) Cuma günü, saat 17:00'de Buca Yaylacık Mah. Yaylacık Camii'nde kılınacak ikindi namazını müteakip  Buca Yeni Mezarlıkta defnedilecektir.

                   Kederli ailesine ve Türkbank camiasına başsağlığı dileriz.
...


Gönderen Burcu FIRAT, Cuma, 13 Temmuz 2012 09:27, Yorumlar(0), Hepsini Oku
VEFAT DUYURUSU

Türk Ticaret Bankası A.Ş. Bakırköy-İstanbul Şubesi'nden emekli olan üyemiz Ayşe Tülay ERDOĞAN'ın Ablası  Gülay Hanım 10.07.2012 Salı günü vefat etmiştir.


Cenazesi, bugün (10.07.2012) Mustafa Nazif Ersin/Erenköy Camii'nde kılınacak öğle  namazını müteakip defnedilecektir.

Kederli ailesine başsağlığı dileriz.

...


Gönderen Burcu FIRAT, Salı, 10 Temmuz 2012 23:29, Yorumlar(0), Hepsini Oku
VEFAT DUYURUSU-NİLÜFER BOMBATEPE VEFAT ETMİŞTİR.

 01.01.1964 tarihinde Türk Ticaret Bankası A.Ş. İstanbul  Şubesi'nde göreve başlayan ve aynı şubede 2. Müdür iken  1984 yılında  emekli olan üyelerimizden 23.01.1944 Ankara doğumlu NİLÜFER BOMBATEPE  07.07.2012 tarihinde vefat etmiştir.

Kederli ailesine ve Türkbank camiasına başsağlığı dileriz.

...


Gönderen Burcu FIRAT, Salı, 10 Temmuz 2012 22:59, Yorumlar(0), Hepsini Oku
VAKIFLAR MECLİSİ

 ...


Gönderen Burcu FIRAT, Cuma, 06 Temmuz 2012 17:49, Yorumlar(0), Hepsini Oku
TÜRKBANK'TA ÖNEMLİ BİR KAZANIM


TÜRKBANK'TA TASFİYEDEN ÇIKIŞ İÇİN ÖNEMLİ BİR KAZANIM

Türk Ticaret Bankası Emekli Sandığı’nın Haziran 2003 tarihinde  Sosyal Sigortalar Kurumuna devri olayı ile ilgili olarak ortaya çıkan AKTÜER AÇIK Hazinece ödenmiş, Hazine yasa gereği ödediği bu parayı T.M.S.F ‘ den Tasfiye Halindeki Türk Ticaret Bankasından talep etmiştir. Açılan dava İstanbul 2. İş Mahkemesinin  2008-135 sayılı dosyasında sürmüş, Sonuçta , T.M.S.F ve Tasfiye Halinde Türk Ticaret Bankası lehine karar çıkmıştır. Bu Karar üzerine Hazine konuyu Yargıtay’a taşıyarak itirazda bulunmuştur.

Yargıtay 9. Hukuk dairesinde 2001-35658 Esas no’su ile takip olunan işlem, daha sonra Hukuk Daireleri Başkanlar kuruluna 2011-62 dava no dosyası ile intikal etmiştir.

Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulu 11.06.2012 tarihi itibari ile T.M.S.F ve Tasfiye Halinde Türk Ticaret Bankası lehine KESİN ONAMA vermiş ve 05.07.2012 tarihi itibariyle de

DOSYA TAMAMEN KAPATILMIŞTIR.

NOT :  Bu gelişmelerden sonra Tasfiye Halindeki Türk Ticaret Bankasının tasfiyesinin bitirilmesi önünde hiçbir engel kalmamıştır. Tasfiyenin bir an önce bitirilmesi halinde, 9 yıldır devam eden ve Banka bilançosuna olumsuz yansıyan ( yaklaşık yıllık 10 milyon TL’lık ) gereksiz giderlerden de kurtulacaktır. Banka Bilançolarının tetkikinde de görüleceği üzere Tasfiye Halinde Türk Ticaret Bankasının mali yapısı POZİTİF yani ( + ) durumdadır.   Özetle, TASFİYENİN İVEDİLİKLE BİTİRİLEREK BANKAMIZIN TEKRAR EKONOMİYE KAZANADIRILMASI KONUSUNDA ENGEL KALMAMIŞTIR. İsim hakkı ile beraber sağlanacak değer üzerinden Banka’ya LİSANS VERİLEREK  T Ü R K  T İ C A R E T  B A N K A S I  A. Ş.  adı altında tekrar Sektöre Kazandırılması  8.000 Emekli üyesinin ve ailelerinin oluşturduğu camianın İLGİLİLERDEN Sabırsızlılıkla beklediği konudur.  1913 ADAPAZARI İSLAM TİCARET BANKASI adı altında kurulan 100 yıllık bir Bankanın Tekrar Bankacılık Sektörüne kazandırılması halinde ÜLKE EKONOMİSİ’nin yararına olması ile birlikte,geçmişte haksızlığa uğramış Türkbank topluluğunun acılarını bir nebze unutturacaktır.    

Munzam Vakıf

...


Gönderen Burcu FIRAT, Cuma, 06 Temmuz 2012 16:40, Yorumlar(8), Hepsini Oku
VEFAT DUYURUSU

Türk Ticaret Bankası A.Ş. Bakırköy-İstanbul Şubesi'nden 1995 yılında emekli olan üyemiz Nurten  HOŞGÖR'ün oğlu Kaan  HOŞGÖR geçirdiği trafik kazası sonucu Erzurum Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alınmış, ancak tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Cenazesi 06.06.2012 (bugün) Cuma günü İstanbul, Eyüp Camii'nde kılınacak ikindi namazını müteakip defnedilecektir.

Kederli ailesine başsağlığı dileriz.
...


Gönderen Burcu FIRAT, Cuma, 06 Temmuz 2012 09:42, Yorumlar(0), Hepsini Oku
VEFAT DUYURUSU-MUSTAFA ÇALIK VEFAT ETMİŞTİR.

 01.10.1969 tarihinde Türk Ticaret Bankası A.Ş. Kayseri Şubesi'nde göreve başlayan ve Bünyan-Kayseri Şubesi Şefi iken 1990 yılında emekli olan üyelerimizden 01.10.1948 Kayseri doğumlu Mustafa  ÇALIK 30.06.2012 tarihinde vefat etmiştir.

Kederli ailesine ve Türkbank camiasına başsağlığı dileriz.
...


Gönderen Burcu FIRAT, Salı, 03 Temmuz 2012 16:00, Yorumlar(0), Hepsini Oku
VEFAT DUYURUSU

 Türk Ticaret Bankası A.Ş. Tokat Şubesi Veznedarı iken 1985 yılında emekli olan üyelerimizden 15.03.1940 Germencik doğumlu Celil  GÖZÜKARA 27.06.2012 tarihinde vefat etmiştir.

Kederli ailesine ve Türkbank camiasına başsağlığı dileriz.
...


Gönderen Burcu FIRAT, Salı, 03 Temmuz 2012 15:57, Yorumlar(0), Hepsini Oku
VEFAT DUYURUSU


Türk Ticaret Bankası A.Ş. Balçova-İzmir Şubesi Müdür Yardımcısı
iken 1993 yılında emekli olan   üyelerimizden 17.02.1954 Adana doğumlu Ayfer  AHIRLI 01.07.2012 tarihinde vefat etmiştir.

Cenazesi, 03.07.2012 (yarın) Salı günü, Ayvalık-Cunda Adası Ada Camii'nde kılınacak öğlen namazını müteakip defnedilecektir.

Kederli ailesine ve Türkbank camiasına başsağlığı dileriz.
...


Gönderen Burcu FIRAT, Pazartesi, 02 Temmuz 2012 11:22, Yorumlar(0), Hepsini Oku
GEÇMİŞ OLSUN DUYURUSU

1995 YILINDA TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş. BAKIRKÖY-İST. ŞUBESİ'NDEN EMEKLİ OLAN ÜYEMİZ NURTEN  HOŞGÖR'ÜN OĞLU KAAN HOŞGÖR, ERZURUM'DA GEÇİRDİĞİ TRAFİK KAZASI SONUCU YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTIR. HOŞGÖR AİLESİNE GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZİ İLETİR, KAAN'IN BİR ÖNCE SAĞLIĞINA KAVUŞMASINI TEMENNİ EDERİZ.

...


Gönderen Burcu FIRAT, Cuma, 29 Haziran 2012 11:47, Yorumlar(0), Hepsini Oku
VEFAT DUYURUSU

Vakfımız Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Celal BALABANLI'nın 
Annesi Safiye  BALABANLI  14.06.2012 Perşembe günü vefat etmiştir.

Cenazesi, 15.06.2012 Cuma günü Lüleburgaz Sokullu Camii'nde kılınacak Cuma namazını müteakip defnedilecektir.

Kederli ailesine başsağlığı dileriz.
...


Gönderen Editör, Cuma, 15 Haziran 2012 17:32, Yorumlar(0), Hepsini Oku
VEFAT DUYURUSU-SELAMİ COŞKUN VEFAT ETMİŞTİR.

 01.11.1971 tarihinde Türk Ticaret Bankası A.Ş. Bulancak Şubesi'nde göreve başlayan ve 1998 yılında emekli olan üyelerimizden 09.05.1948 Şeyhli doğumlu Selami COŞKUN 28.02.2012 tarihinde vefat etmiştir.

Kederli ailesine ve Türkbank camiasına başsağlığı dileriz.
...


Gönderen Burcu FIRAT, Perşembe, 14 Haziran 2012 18:59, Yorumlar(0), Hepsini Oku
VEFAT DUYURUSU-AHMET ARİMAN VEFAT ETMİŞTİR

 01.03.1966 tarihinde Türk Ticaret Bankası A.Ş. Kütahya Şubesi'nde göreve başlayan ve Pazaryeri-Gaziantep Şubesi iken 1989 yılında emekli olan üyelerimizden 01.02.1942 Kütahya doğumlu Ahmet  ARİMAN 12.06.2012 tarihinde vefat etmiştir.

Kederli ailesine ve Türkbank camiasına başsağlığı dileriz.
...


Gönderen Burcu FIRAT, Salı, 12 Haziran 2012 11:30, Yorumlar(0), Hepsini Oku
EVLİLİK DUYURUSU

 Türk Ticaret Bankası A.Ş. Şişli-İstanbul Şubesi Müdür Yardımcısı iken 1994 yılında emekli olan üyemiz M.Ayfer  TECİMER'in kızı Gülüm  TECİMER,  KAHVECİ Ailesinin oğlu Çınar  KAHVECİ ile 09.06.2012  Cumartesi günü saat 16:00'da Üsküdar Evlendirme Dairesi'nde yapılacak nikah merasimi ile dünya evine gireceklerdir.

Evlenecek çiftlere ömür boyu mutluluklar dileriz.

Nikah Salonu Adresi
Üsküdar Evlendirme Dairesi
Aziz Mahmut Hüdayi Mah.
Şemsipaşa Cd.No: 2
Şemsipaşa-ÜSKÜDAR-İSTANBUL
...


Gönderen Burcu FIRAT, Çarşamba, 06 Haziran 2012 12:23, Yorumlar(0), Hepsini Oku
VEFAT DUYURUSU-GÖNÜL KILIÇ VEFAT ETMİŞTİR.

 01.09.1958 tarihinde Türk Ticaret Bankası A.Ş.'nde göreve başlayan ve Galatasaray-İstanbul Şubesi Müdür Yardımcısı iken 1979 yılında emekli olan üyelerimizden 01.08.1938 İstanbul doğumlu Gönül  KILIÇ 13.05.2012 tarihinde vefat etmiştir.

Kederli ailesine ve Türkbank camiasına başsağlığı dileriz.
...


Gönderen Burcu FIRAT, Salı, 05 Haziran 2012 13:53, Yorumlar(0), Hepsini Oku
VEFAT DUYURUSU-MEHMET ALİM SÖZER VEFAT ETMİŞTİR.

 01.03.1963 tarihinde Türk Ticaret Bankası A.Ş. Küçükmustafapaş-İstanbul Şubesi'nde göreve başlayan ve Küçükmustafapaşa Şubesi Müdürü iken 1986 yılında emekli olan üyelerimizden 01.02.1940 Anamur doğumlu Mehmet Alim  SÖZER 03.06.2012 tarihinde vefat etmiştir.

Cenazesi, 05.06.2012 (bugün) Salı günü, Bakırköy-Yenimahalle Camii'nde kılınacak öğlen namazını müteakip defnedilecektir.

Kederli ailesine ve Türkbank camiasına başsağlığı dileriz.
...


Gönderen Burcu FIRAT, Salı, 05 Haziran 2012 09:33, Yorumlar(0), Hepsini Oku
VEFAT DUYURUSU-NURETTİN BATUR VEFAT ETMİŞTİR.

 01.07.1963 tarihinde Türk Ticaret Bankası A.Ş.'nde göreve başlayan ve Genel Müdürlük Personel ve Sosyal İşler Müdürlüğü Müdürü iken 1980 yılında emekli olan üyelerimizden 01.03.1928 İstanbul doğumlu Nurettin  BATUR 03.06.2012 tarihinde vefat etmiştir.

Cenazesi, 04.06.2012 (bugün) Pazartesi günü, Fatih Camii'nde kılınacak öğlen namazını müteakip Sakızağacı Şehitlik Mezarlığı'na defnedilecektir.

Kederli ailesine ve Türkbank camiasına başsağlığı dileriz.
...


Gönderen Burcu FIRAT, Pazartesi, 04 Haziran 2012 10:26, Yorumlar(0), Hepsini Oku
VEFAT DUYURUSU-AYŞE KUTLAR VEFAT ETMİŞTİR.

 01.04.1985 tarihinde Türk Ticaret Bankası A.Ş.Genel Müdürlük Sağlık İşleri Birimi'nde göreve başlayan ve Sağlık İşleri Birimi Hemşiresi iken 1998 yılında emekli olan üyelerimizden 13.10.1959 Çardak doğumlu Ayşe  KUTLAR 24.05.2012 tarihinde vefat etmiştir.

Cenazesi 25.05.2012 (bugün) Cuma günü memleketi Kahramanmaraş'a götürülecektir.

Kederli ailesine ve Türkbank camiasına başsağlığı dileriz. ...


Gönderen Burcu FIRAT, Cuma, 25 May 2012 13:52, Yorumlar(0), Hepsini Oku
VEFAT DUYURUSU-ÖMER ÜMİT GÖKEMRE VEFAT ETMİŞTİR.

 01.08.1973 tarihinde Türk Ticaret Bankası A.Ş. Elmadağ-İstanbul Şubesi'nde göreve başlayan ve Yenişehir-İstanbul Şubesi Müdür Yardımcısı iken 1987 yılında emekli olan üyelerimizden 17.03.1944 İzmit doğumlu Ömer Ümit GÖKEMRE 19.05.2012 tarihinde vefat etmiştir.

Kederli ailesine ve Türkbank camiasına başsağlığı dileriz.
...


Gönderen Burcu FIRAT, Pazartesi, 21 May 2012 14:58, Yorumlar(0), Hepsini Oku
VEFAT DUYURUSU-ALİ İHSAN ÇOPUR VEFAT ETMİŞTİR.

 01.09.1971 tarihinde Türk Ticaret Bankası A.Ş.'nde göreve başlayan ve Galata-İstanbul Şubesi Hizmetlisi iken 1981 yılında emekli olan üyelerimizden 23.11.1938 Avanos doğumlu Ali İhsan  ÇOPUR 21.04.2012 tarihinde vefat etmiştir.

Kederli ailesine ve Türkbank camiasına başsağlığı dileriz.
...


Gönderen Burcu FIRAT, Pazartesi, 21 May 2012 14:07, Yorumlar(0), Hepsini Oku
VEFAT DUYURUSU

Türk Ticaret Bankası A.Ş. Genel Müdürlük İdari ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nden 1994 yılında emekli olan üyemiz Leyla  DOĞANALP'in Babası  Mehmet  LOSÇALI  16.05.2012 Çarşamba günü vefat etmiştir.

Cenazesi, 17.05.2012 Perşembe (bugün) günü  Tekirdağ-Şarköy Çarşı Camii'nde kılınacak ikindi namazını müteakip Şarköy Mezarlığı'na defnedilecektir.

Kederli ailesine başsağlığı dileriz.
...


Gönderen Burcu FIRAT, Perşembe, 17 May 2012 09:17, Yorumlar(0), Hepsini Oku
VEFAT DUYURUSU-SAİT ÇETİNKAYA VEFAT ETMİŞTİR.

 01.06.1973 tarihinde Türk Ticaret Bankası A.Ş. Ortaköy-Niğde Şubesi'nde göreve başlayan ve Kaleiçi-Denizli Şubesi Müdürü iken 1996 yılında emekli olan üyelerimizden 08.04.1950 Ortaköy/Aksaray doğumlu Sait  ÇETİNKAYA 11.05.2012 tarihinde vefat etmiştir.

Kederli ailesine ve Türkbank camiasına başsağlığı dileriz.
...


Gönderen Burcu FIRAT, Salı, 15 May 2012 16:05, Yorumlar(0), Hepsini Oku
VEFAT DUYURUSU-KEMAL BOĞUŞLU VEFAT ETMİŞTİR.

 01.08.1961 tarihinde Türk Ticaret Bankası A.Ş. Trabzon Şubesi'nde göreve başlayan ve Trabzon Şubesi 2.Müdürü iken 1984 yılında emekli olan üyelerimizden 17.02.1937 Akçaabat doğumlu Kemal  BOĞUŞLU 10.05.2012 tarihinde vefat etmiştir.

Cenazesi, 11.05.2012 (bugün) Cuma günü, Samsun, İlkadım İlçesi Kökçüoğlu Camii'nde kılınacak öğlen namazını müteakip Toraman Tepe'deki Aile Mezarlığı'na defnedilecektir.

Kederli ailesine ve Türkbank camiasına başsağlığı dileriz.
...


Gönderen Burcu FIRAT, Cuma, 11 May 2012 13:59, Yorumlar(0), Hepsini Oku
VEFAT DUYURUSU-YAŞAR SUHA AKGÜNGÖR VEFAT ETMİŞTİR.

 01.07.1963 tarihinde Türk Ticaret Bankası A.Ş.'nde göreve başlayan ve Gayrettepe-İstanbul Şubesi Müdür Muavini iken 1991 yılında emekli olan üyelerimizden 24.04.1933 İstanbul doğumlu Yaşar Suha  AKGÜNGÖR 29.02.2012 tarihinde vefat etmiştir.

Kederli ailesine ve Türkbank camiasına başsağlığı dileriz.
...


Gönderen Burcu FIRAT, Cuma, 11 May 2012 13:58, Yorumlar(0), Hepsini Oku
VEFAT DUYURUSU

Türk Ticaret Bankası A.Ş. Mevduat ve Bankacılık Hizmetleri Müdürlüğü Muamelat Şefi iken 2001 yılında emekli olan üyemiz Yalçın  TATAROĞLU'nun  Kardeşi  Mehmet  TATAROĞLU 05.05.2012 Cumartesi günü vefat etmiştir.

Kederli ailesine başsağlığı dileriz. ...


Gönderen Burcu FIRAT, Cuma, 11 May 2012 10:59, Yorumlar(0), Hepsini Oku
VEFAT DUYURUSU-MEHMET ÇAKIR VEFAT ETMİŞTİR.

 01.05.1977 tarihinde Türk Ticaret Bankası A.Ş. Kaleiçi-Denizli Şubesi'nde göreve başlayan ve Denizli Şubesi'nden emekli olan üyelerimizden 01.01.1949 İsabey doğumlu Mehmet ÇAKIR 22.03.2012 tarihinde vefat etmiştir.

Kederli ailesine ve Türkbank camiasına başsağlığı dileriz.
...


Gönderen Burcu FIRAT, Perşembe, 10 May 2012 16:34, Yorumlar(0), Hepsini Oku
 45 Sayfalar« İlk ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... Son »


MKPNews ©2004-2006 mkportal.it

MKPortal ©2003-2006 mkportal.it